Mikron UCP 800 Duro

五轴高性能加工中心,也可用于大型金属加工。设计宽大的回转工作台直接安装在聚合物混凝土基底的坚实安装面上。通过对刀具走刀、旋转和转轴的设计,使恒定的质量比确保加工的动力和加速度。Mikron UCP 800 Duro适合于有5轴同步加工有5个加工面的工件。

在机床的整个使用寿命期间,坚固的床身设计保持高精度

mikron-ucp-800-duro

Mikron UCP系列机床是专为满足工模具、航天和赛车业要求而设计的多轴、高精度零件加工机床。
它采用最新材质和技术设计和生产,确保满足多轴零件加工所需的高动态性能要求。
Mikron UCP系列机床具有米克朗Step-Tec高速铣主轴的全部优点。

关键点

  • 可自由接近介质的开放表面,可用5轴同步加工大型锻件
  • 内置吊车装载和卸载功能
  • 即使在使用大量冷却液的情况下,用rotoclear选项也可以确保清晰的视野
  • 陡直的加工舱壁确保金属屑的顺利落下
  • 大型刀库可存放220个刀具,所需的空间很小

规格

主要规格
Travel X, Y, Z
800 x 650 x 500 mm
31.496 x 25.591 x 19.685 in
Swiveling axis tilting axis
-100 /+120 / nx360°
-100 /+120 / nx360 °
Working Spindle (40% ED, S6)
20000 (HSK-A63) / 30 / 91 rpm / kW / Nm
20000 (HSK-A63) / 30 / 91 rpm / kW / Nm
Feed rate / rapid traverse X, Y, Z
30 m / min
30 m / min
Rapid traverse (swiveling, rotating)
10 / 20 rpm
10 / 20 rpm
Clamping surface / Max. load
600x600 // 500/1000 mm / kg
600x600 // 500/1000 mm / kg
Tool magazine
30 (ISO-B40) // 30 (HSK-A63) // 36 (HSK-E40) piece
30 (ISO-B40) // 30 (HSK-A63) // 36 (HSK-E40) piece
Control unit - Heidenhain
iTNC 530
iTNC 530

图纸

Duro

Reference not found: /content/gfac/country_CN/zh/Products/Milling/high-performance-machining-centers/vcp--vertical-high-performance-machining-centers/jcr:content/cra/standard_teaser_e01b